สมัครเพื่อใช้งานระบบบัญชีครัวเรือนฟรี

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละวัน เปรียบเสมือนเป็นการวางแผนการเงินใช้จ่ายให้ถูกวิธี

และทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น การทำบัญชีหลายท่านอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก

ซึ่งผู้พัฒนาก็เข้าใจดี เพราะไม่เคยเรียนรู้การทำบัญชีเหมือนกัน จึงพยายามทำ Apps ฟรีให้ใช้กันง่ายๆ ^_^

Welcome to Free Accounting for family

- เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำบัญชีครัวเรือน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการออม การทำบัญชี คือ การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย หรือบันทึกรายการทรัพย์สิน ได้แก่ ข้าวของเงินทอง บัญชีครัวเรือน คือการบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน และรวมถึงการบันทึกข้อมูลด้านทรัพย์สินต่างๆ ส่วนการออม คือประหยัด เก็บหอมรอบริบ เช่น ออมทรัพย์ ข้อมูลที่ได้จากการทำบัญชีจะทำให้ทราบว่ามีจำนวนรายรับ - รายจ่ายจากที่ไหน เท่าใดในแต่ละวัน เดือน และปี เพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่า มีรายจ่ายเกินรับเท่าใด รายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จำเป็นมากน้อยเพียงใด การทำบัญชีครัวเรือนจึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนรายได้รายจ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เพียง 3 ขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นการออม